Mangaļi Pusaudžu distance

PUSAUDŽU DISTANCES NOLIKUMS

1.  Mērķis un uzdevumi

 • Popularizēt riteņbraukšanu bērnu un pusaudžu vidū.
 • Piesaistīt bērnus un pusaudžus kalnu riteņbraukšanai.
 • Sekmēt un veicināt bērnu un pusaudžu brīvā laika sportisku pavadīšanu
 • Veicināt bērnu un pusaudžu izpratni par pozitīvu sportisko garu
 • Popularizēt bērnu un pusaudžu aktīvu brīvdienu pavadīšanu ģimenes un draugu lokā, aktīvo atpūtu
  dabā un dažādu Latvijas reģionu iepazīšanu

2. Starta laiks un vieta
Pusaudžu sacensību starts noteikts dienas kartībā, lūdzam sekot aktuālajai informācijai www.vivusmtb.lv un pasākumu norises vietās.

21.04.2024 – 1.posms Ķegums “Zelta zirgs” mototrase
25.05.2024 – 2.posms Alūksne, Opekalns
26.05.2024 – 3.posms Alūksne, Opekalns
06.07.2024 – 4.posms Talsi, Kamparkalns
07.07.2024 – 5.posms Talsi, Kamparkalns
04.08.2024 – 6.posms Cēsis “Latvijas čempionāts MTB maratonā”
07.09.2024 – 7.posms Ape/ Vaste Roosa Igaunija, #MTB100

Pusaudžu sacensības domātas bērniem vecumā no 10 - 14 gadiem.

3. Grupas un distance

Grupa Dzimšanas gads
V 12 2014. - 2012. gads
S 12 2014. - 2012. gads
V 14 2011. - 2010. gads
S 14 2011. - 2010. gads

Distances garums 10 – 20 km.

4. Dalībnieku reģistrācija.
Internetā: www.vivusmtb.lv vai sacensību centrā uz vietas.

5. Dalības maksa pusaudžu sacensībās
Aktuālajām dalības maksām, lūdzam sekot informācijai www.vivusmtb.lv sadaļā “Reģistrācija”
Starta numuri pēc speciāli izstrādātas kārtības tiek piešķirti tikai tiem dalībniekiem, kuri sacensībām ir iepriekš pieteikušies.Numuru izsniegšana uz vietas sacensību centrā, atbilstoši konkrētā posma dienas kārtībai. Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta, kā arī netiek pārnesta uz nākamo posmu. Gadījumā, ja sacensības tiek atliktas no organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ (force majore, valdības lēmumi vai citu no organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ), dalības maksa netiek atgriezta.

Dalības maksā ietilpst:

 • marķēta un īpaši sagatavota MTB trase;
 • numura plāksne ar elektronisko čipu, kas jāsaglabā uz visu sezonu;
 • ēdināšanas un dzirdināšanas punkti trasē;
 • auto stāvvieta sacensību dalībniekiem; 
 • velosipēdu mazgāšana pēc sacensībām;
 • neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi – starta/finiša zonā dežurē neatliekamās
  medicīniskās palīdzības brigāde.;
 • sacensību rezultāti – visu dalībnieku rezultāti tiks ievietoti interneta mājas
  lapā www.vivusmtb.lv;
 • foto un video apskats sacensību mājas lapā www.vivusmtb.lv.

Citi iespējamie maksājumi:
Numura plāksnes maiņa sezonas laikā 10 Eur
Pieteikta dalībnieka maiņa pret citu dalībnieku 10 Eur.

6. Vērtējums.
6.1. Individuāli:
Katrs dalībnieks saņem šādus punktus vecuma grupas ieskaitē:
1.vieta - 1500 punkti,
2.vieta - 1495 punkti,
3.vieta - 1492 punkti,
4.vieta - 1489 punkti,
5.vieta - 1487 punkti,
6.vieta - 1485 punkti,
7.vieta - 1484 punkti,
par katru nākamo vietu - 1 punkts mazāk.

Kopvērtējuma ieskaitē tiek ņemti 5 (piecu) sacensību posmu labākie rezultāti.
Vienādas punktu summas gadījumā kopvērtējumā, augstāku vietu iegūst dalībnieks, kuram ir
augstāka vieta kādā no posmiem. Ja arī tā ir vienāda, ņem vērā otru augstāko vietu kādā no
sacensību posmiem, utt.

6.2. Komandas:
Komandu sastāvs tiek noteikts pēc pieteikumā norādītā komandas nosaukuma (dalībnieki, kas reģistrējušies vienā komandā (reģistrējoties norāda vienādu komandas nosaukumu) automātiski piedalās arī komandu ieskaitē).
Komanda sastāv no vismaz 3 dalībniekiem, no kuriem vismaz viena ir meitene.
Komandas vietu posmā nosaka pēc 3 (trīs) labāko dalībnieku punktu summas distances kopvērtējumā, neatkarīgi no grupas vai dzimuma vērtējuma.
Katrā sacensību posmā komanda saņem šādus punktus:
1.vieta - 150 punkti,
2.vieta - 145 punkti,
3.vieta - 142 punkti,
4.vieta - 140 punkti,
5.vieta - 139 punkti,
6.vieta - 138 punkti, par katru nākamo vietu - 1 punkts mazāk
Sezonas laikā dalībnieks drīkst realizēt vienu pāreju starp komandām, sacensību organizatoriem iesniedzot rakstisku pieteikumu, ar apstiprinājumu no bijušās un jaunās komandas.
Ja komandām ir vienāds punktu skaits, augstāk ierindojas tā komanda, kuras dalībnieks individuāli izcīnījis augstāku vietu posma kopējā ieskaitē.
Komandu kopvērtējuma ieskaitē tiek vērtēta 5 (piecu) sacensību posmu Komandu rezultātu summa.
Vienādas punktu summas gadījumā kopvērtējumā, augstāku vietu iegūst komanda, kurai ir augstāka vieta sacensību pēdējā posmā.

6.3. Citi vērtējumi:
Pēc katra posma Līdera kreklu saņems kopvērtējuma līderis vai līdere Pusaudžu distancē.

7. Apbalvošana.
Katrā posmā ar medaļu un atbalstītāju balvām tiks apbalvoti trīs ātrākie dalībnieki nolikuma 3. punktā
paredzētajās vecuma grupās un trīs ātrākās komandas tiks apbalvotas ar atbalstītāju balvām.
Pirmie trīs katras grupas dalībnieki un trīs ātrākās komandas kopvērtējumā tiks apbalvoti ar balvām.

8. Tiesāšana.
Sacensību tiesāšana notiek atbilstoši Latvijas Riteņbraukšanas federācijas noteikumiem. www.lrf.lv.

9.  Dalībnieku tiesības un atbildība:
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no
personīgās atbildības.
Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu
veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un
sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām
sacensību laikā. 
Aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri. 
Sacensību laikā dalībnieki distancē nedrīkst izmantot austiņas.
Visiem dalībniekiem jābūt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem. 
Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var
iesniegt protestu galvenajam tiesnesim. Protests jāiesniedz rakstiski ar parakstu 15 minūšu laikā pēc
sava brauciena beigām, samaksājot 30 Eur sacensību organizatoru pārstāvim. Ja protests tiek
apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta. 
Protests attiecībā uz rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu
paziņošanas sacensību organizatoru pārstāvim.
Kalnu divriteņu maratona sacensību dalībnieki ir  pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes
gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās.
Apstiprinot savu dalību kalnu divriteņu maratona sacensībās dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju
izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama
nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.
Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē izņemot gadījumus, ja tas notiek norādītā
ēdināšanas/ dzeršanas punkta. Par piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā
atsevišķi.
Dalībnieks var tikt sodīts par nesportisku rīcību distancē (piemēram, apzināta traucēšana, neatļauta
palīdzība, u.c.). Par pārkāpumu un piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā
atsevišķi.

10.  Organizatoru un tiesnešu tiesības un atbildība:
Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību
nolikumā. 
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību
laikā.
Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem
trasē.
Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem
tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem
sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. 
Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas utml. uzskates
materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

11. Velomaratona dalībnieku ievērībai:
MTB Maratona dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu maratona trases teritorijā un ar cieņu izturēties
pret apkārtējo vidi.
MTB Maratons notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības.
Visiem sacensību dalībniekiem pa grants ceļiem un citiem autoceļiem jābrauc pa labo pusi un obligāti
jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!
Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un
meža ceļiem.
Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!
Organizatori aicina lietot velo ķiveres arī iesildoties sacensībām un braucot uz velo sacensību vietā.
Atcerieties no jums mācās jaunā paaudze un negadījumi var notikt arī ārpus sacensībām.

12. Personas datu aizsardzība
Biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs" kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu. Ar organizācijas Privātuma politiku iespējams iepazīties mājaslapā www.mtb-maratons.lv.
Datu pārzinis ir biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs", adrese: Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014.
Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.
Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda un velosipēda marka. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu  info@mtb-maratons.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.
Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.
Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā
www.mtb-maratons.lvLatvijas medijos un sociālajos portālos.
Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, rakstot uz e-pastu info@mtb-maratons.lv
Lai nodrošinātu dalībnieku atpazīstamību un sacensību noteikumu ievērošanas kontroli uz dalībnieka numura tiek norādīts dalībnieka vārds un uzvārds.
Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt šajā nolikumā noteiktajiem personas datu aizsardzības nosacījumiem.

13. Organizatori:
Biedrība „Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs"
Reģ.nr. LV40008175057
Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014,
Tālr.: 26542097
Sacensību mājas lapa: http://www.mtb-maratons.lv,
E-pasts: info@mtb-maratons.lv

Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pirmā sacensību posma. Dalībnieki ir atbildīgi par iepazīšanos ar aktuālo nolikumu pirms katra sacensību posma.