Mangaļi Pusaudžu distance

PUSAUDŽU DISTANCES NOLIKUMS

1.  Mērķis un uzdevumi

 • Popularizēt riteņbraukšanu bērnu un pusaudžu vidū.
 • Piesaistīt bērnus un pusaudžus kalnu riteņbraukšanai.
 • Sekmēt un veicināt bērnu un pusaudžu brīvā laika sportisku pavadīšanu
 • Veicināt bērnu un pusaudžu izpratni par pozitīvu sportisko garu
 • Popularizēt bērnu un pusaudžu aktīvu brīvdienu pavadīšanu ģimenes un draugu lokā, aktīvo atpūtu
  dabā un dažādu Latvijas reģionu iepazīšanu

2. Starta laiks un vieta
Pusaudžu sacensību starts noteikts dienas kartībā, lūdzam sekot aktuālajai informācijai www.vivusmtb.lv un pasākumu norises vietās.

21.04.2024 – 1.posms Ķegums “Zelta zirgs” mototrase
25.05.2024 – 2.posms Alūksne, Opekalns
26.05.2024 – 3.posms Alūksne, Opekalns
06.07.2024 – 4.posms Talsi, Kamparkalns
07.07.2024 – 5.posms Talsi, Kamparkalns
04.08.2024 – 6.posms Cēsis “Latvijas čempionāts MTB maratonā”
07.09.2024 – 7.posms Ape/ Vaste Roosa Igaunija, #MTB100

Pusaudžu sacensības domātas bērniem vecumā no 10 - 14 gadiem.

3. Grupas un distance

Grupa Dzimšanas gads
V 12 2014. - 2012. gads
S 12 2014. - 2012. gads
V 14 2011. - 2010. gads
S 14 2011. - 2010. gads

Distances garums 10 – 20 km.

4. Dalībnieku reģistrācija.
Internetā: www.vivusmtb.lv vai sacensību centrā uz vietas.

5. Dalības maksa pusaudžu sacensībās
Aktuālajām dalības maksām, lūdzam sekot informācijai www.vivusmtb.lv sadaļā “Reģistrācija”
Starta numuri pēc speciāli izstrādātas kārtības tiek piešķirti tikai tiem dalībniekiem, kuri sacensībām ir iepriekš pieteikušies.Numuru izsniegšana uz vietas sacensību centrā, atbilstoši konkrētā posma dienas kārtībai. Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta, kā arī netiek pārnesta uz nākamo posmu. Gadījumā, ja sacensības tiek atliktas no organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ (force majore, valdības lēmumi vai citu no organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ), dalības maksa netiek atgriezta.

Dalības maksā ietilpst:

 • marķēta un īpaši sagatavota MTB trase;
 • numura plāksne ar elektronisko čipu, kas jāsaglabā uz visu sezonu;
 • ēdināšanas un dzirdināšanas punkti trasē;
 • auto stāvvieta sacensību dalībniekiem; 
 • velosipēdu mazgāšana pēc sacensībām;
 • neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi – starta/finiša zonā dežurē neatliekamās
  medicīniskās palīdzības brigāde.;
 • sacensību rezultāti – visu dalībnieku rezultāti tiks ievietoti interneta mājas
  lapā www.vivusmtb.lv;
 • foto un video apskats sacensību mājas lapā www.vivusmtb.lv.

Citi iespējamie maksājumi:
Numura plāksnes maiņa sezonas laikā 10 Eur
Pieteikta dalībnieka maiņa pret citu dalībnieku 10 Eur.

6. Vērtējums.
6.1. Individuāli:
Katrs dalībnieks saņem šādus punktus vecuma grupas ieskaitē:
1.vieta - 1500 punkti,
2.vieta - 1495 punkti,
3.vieta - 1492 punkti,
4.vieta - 1489 punkti,
5.vieta - 1487 punkti,
6.vieta - 1485 punkti,
7.vieta - 1484 punkti,
par katru nākamo vietu - 1 punkts mazāk.

Kopvērtējuma ieskaitē tiek ņemti 5 (piecu) sacensību posmu labākie rezultāti.
Vienādas punktu summas gadījumā kopvērtējumā, augstāku vietu iegūst dalībnieks, kuram ir augstāka vieta kādā no posmiem. Ja arī tā ir vienāda, ņem vērā otru augstāko vietu kādā no sacensību posmiem, utt.

6.2. Komandas:
Komandu sastāvs tiek noteikts pēc pieteikumā norādītā komandas nosaukuma (dalībnieki, kas reģistrējušies vienā komandā (reģistrējoties norāda vienādu komandas nosaukumu) automātiski piedalās arī komandu ieskaitē).
Komanda sastāv no vismaz 3 dalībniekiem, no kuriem vismaz viena ir meitene.
Komandas vietu posmā nosaka pēc 3 (trīs) labāko dalībnieku punktu summas distances kopvērtējumā, neatkarīgi no grupas vai dzimuma vērtējuma.
Katrā sacensību posmā komanda saņem šādus punktus:
1.vieta - 150 punkti,
2.vieta - 145 punkti,
3.vieta - 142 punkti,
4.vieta - 140 punkti,
5.vieta - 139 punkti,
6.vieta - 138 punkti, par katru nākamo vietu - 1 punkts mazāk
Sezonas laikā dalībnieks drīkst realizēt vienu pāreju starp komandām, sacensību organizatoriem iesniedzot rakstisku pieteikumu, ar apstiprinājumu no bijušās un jaunās komandas.
Ja komandām ir vienāds punktu skaits, augstāk ierindojas tā komanda, kuras dalībnieks individuāli izcīnījis augstāku vietu posma kopējā ieskaitē.
Komandu kopvērtējuma ieskaitē tiek vērtēta 5 (piecu) sacensību posmu Komandu rezultātu summa.
Vienādas punktu summas gadījumā kopvērtējumā, augstāku vietu iegūst komanda, kurai ir augstāka vieta sacensību pēdējā posmā.

6.3. Citi vērtējumi:
Pēc katra posma Līdera kreklu saņems kopvērtējuma līderis vai līdere Pusaudžu distancē.

7. Apbalvošana.
Katrā posmā ar medaļu un atbalstītāju balvām tiks apbalvoti trīs ātrākie dalībnieki nolikuma 3. punktā paredzētajās vecuma grupās un trīs ātrākās komandas tiks apbalvotas ar atbalstītāju balvām. Pirmie trīs katras grupas dalībnieki un trīs ātrākās komandas kopvērtējumā tiks apbalvoti ar balvām.

8. Tiesāšana.
Sacensību tiesāšana notiek atbilstoši Latvijas Riteņbraukšanas federācijas noteikumiem. www.lrf.lv.

9.  Dalībnieku tiesības un atbildība:
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības. Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.  Aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri. Sacensību laikā dalībnieki distancē nedrīkst izmantot austiņas. Visiem dalībniekiem jābūt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem. Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt protestu galvenajam tiesnesim. Protests jāiesniedz rakstiski ar parakstu 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, samaksājot 30 Eur sacensību organizatoru pārstāvim. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta.  Protests attiecībā uz rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas sacensību organizatoru pārstāvim. Kalnu divriteņu maratona sacensību dalībnieki ir  pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās. Apstiprinot savu dalību kalnu divriteņu maratona sacensībās dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā. Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē izņemot gadījumus, ja tas notiek norādītā ēdināšanas/ dzeršanas punkta. Par piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā
atsevišķi. Dalībnieks var tikt sodīts par nesportisku rīcību distancē (piemēram, apzināta traucēšana, neatļauta palīdzība, u.c.). Par pārkāpumu un piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.

10.  Organizatoru un tiesnešu tiesības un atbildība:
Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā. 
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā.
Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. 
Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas utml. uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

11. Velomaratona dalībnieku ievērībai:
MTB Maratona dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu maratona trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.
MTB Maratons notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības.
Visiem sacensību dalībniekiem pa grants ceļiem un citiem autoceļiem jābrauc pa labo pusi un obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!
Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.
Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!
Organizatori aicina lietot velo ķiveres arī iesildoties sacensībām un braucot uz velo sacensību vietā.
Atcerieties no jums mācās jaunā paaudze un negadījumi var notikt arī ārpus sacensībām.

12. Personas datu aizsardzība
Biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs" kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu. Ar organizācijas Privātuma politiku iespējams iepazīties mājaslapā www.mtb-maratons.lv.
Datu pārzinis ir biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs", adrese: Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014.
Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.
Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda un velosipēda marka. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu  info@mtb-maratons.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.
Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.
Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā
www.mtb-maratons.lvLatvijas medijos un sociālajos portālos.
Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, rakstot uz e-pastu info@mtb-maratons.lv
Lai nodrošinātu dalībnieku atpazīstamību un sacensību noteikumu ievērošanas kontroli uz dalībnieka numura tiek norādīts dalībnieka vārds un uzvārds.
Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt šajā nolikumā noteiktajiem personas datu aizsardzības nosacījumiem.

13. Organizatori:
Biedrība „Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs"
Reģ.nr. LV40008175057
Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014,
Tālr.: 26542097
Sacensību mājas lapa: http://www.mtb-maratons.lv,
E-pasts: info@mtb-maratons.lv

Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pirmā sacensību posma. Dalībnieki ir atbildīgi par iepazīšanos ar aktuālo nolikumu pirms katra sacensību posma.

 

“MANGAĻI” TEENAGE RACE REGULATION

1. Aim and objectives

 • Promote cycling among children and adolescents.
 • To attract children and teenagers to mountain biking.
 • Promote and encourage children's and adolescents leisure time sports.
 • Raising awareness of positive sportsmanship among children and adolescents
 • To promote active holidays for children and teenagers with family and friends, active recreation in nature and exploring different regions of Latvia.

2.Start time and place
The start of the Teenage Race is scheduled on the day, please check www.vivusmtb.lv and event venues for the latest information.
21.04.2024 - 1st stage Ķegums Zelta zirgs mototrase;
25.05.2024 - 2nd stage Alūksne, Opekalns;
26.05.2024 - 3rd stage Alūksne, Opekalns;
06.07.2024 - 4th stage Talsi, Kamparkalns;
07.07.2024 - 5th stage Talsi, Kamparkalns;
04.08.2024 - 6th stage Cēsis Latvian MTB Marathon Championship;
07.09.2024 - 7th stage Ape/Vastse Roosa Estonia, #MTB100
Teenage race for children aged 10 - 14 years.

3. Groups and distance

Group Year of birth
V 12 2014 - 2012
S 12 2014 - 2012
V 14 2011 - 2010
S 14 2011 - 2010

Distance 10 - 20 km.

4. Registration of participants
Online: www.vivusmtb.lv or at the race centre.

5. Entry Fees for Teenage Competitions
For current entry fees, please follow the information on www.vivusmtb.lv under Registration.
Pre-entry is accepted until 11.59 PM at a given date.
Start numbers are allocated according to a specially developed procedure only to those participants who have registered for the competition in advance.
Numbers are issued on the spot at race centre, according to the agenda of the specific event.
Participants who do not show up for the event will not receive a refund of their entry fee and will not be transferred to the next event. In case of postponement for reasons beyond the control of the organisers (force majore, government decisions or other reasons beyond the control of the organisers), the entry fee will not be refunded.

The membership fee includes:
- marked and specially prepared MTB track;
- number plate with electronic chip to be kept for the whole season;
- catering and watering points on the track;
- car parking for competitors;
- bike washing after the race;
- emergency medical services - emergency medical team on duty at the start/finish area;
- race results – results of all participants will be posted on the website www.vivusmtb.lv;
- photo and video review on the race website www.vivusmtb.lv.

Other possible payments:
Change of number plate during the season 10 EUR
Change of distance on race day 10 EUR
Change of registered participant for another participant 10 EUR

6. Rating
6.1 Individual:
Each competitor receives the following points in the age group standings:
1st place - 1500 points;
2nd place - 1495 points;
3rd place - 1492 points;
4th place - 1489 points;
5th place - 1487 points;
6th place - 1485 points;
7th place - 1484 points;
1 point less for each additional place.
The best results of the 5 stages are taken into account for the overall standings.
In the event of a tie in the overall standings, the competitor with the highest placing in any of the stages shall be awarded the higher place.
In the event of a tie, the second highest place in any of the stages shall be taken into account, etc.

6.2.Teams:
Teams are determined by the team name entered in the entry form (competitors registered in the same team (entering the same team name) automatically participate in the team standings). A team consists of at least 3 members, at least one of whom is a girl.
The team's place in the stage is determined by the sum of the 3 (three) best participant's points in the overall standings, regardless of group or gender. The team receives the following points in each stage of the competition:
1st place - 150 points;
2nd place - 145 points;
3rd place - 142 points;
4th place - 140 points;
5th place - 139 points;
6th place - 138 points;
for each additional place - 1 point less.
During the season a participant may make one transfer between teams by submitting a written application to the competition organisers, with confirmation from the former and new teams. In case of equal points, the team whose member individually has the highest overall ranking in the event will be ranked higher. The sum of the Team scores from the 5 stages of the competition will be used for the overall team standings. In the event of an equality of points in the overall standings, the team with the highest placing in the last leg of the competition shall be awarded the higher place.

6.3 Other Judgements:
After each stage the overall leader girl and boy will receive the Leader's Shirt.

7. Awards
The three fastest competitors in the age groups specified in point 3 of the Regulations will be awarded a medal and sponsor prizes for each event and the three fastest teams will be awarded sponsor prizes. The first three competitors in each group and the three fastest teams in overall season will be awarded prizes.

8.Judging
Judging will be in accordance with the rules and guidelines of the Latvian Cycling Federation www.lrf.lv

9. Competitors rights and responsibility
All competitors need to get familiar with the competition regulation. Failure to do so does not absolve participants from personal responsibility. By confirming his/her participation in the competition (by paying the entry fee), the participant fully accepts the rules and regulations described therein. Each participant declares that he/she takes full responsibility for his/her health and fitness for the chosen distance and that he/she will comply with the rules of the road and the regulations of the race. The organisers are not responsible for any injuries that may occur to participants during the race. Helmets are compulsory for all. The entire distance must be covered with a helmet. All participants must be insured against accidents. It is the sole responsibility of the participant to take out their own insurance. Any competitor who feels that he/she has been restricted by any action until crossing the finish line may lodge a protest with the Chief Referee. The protest must be made in writing and signed within 15 minutes of the end of his/her race, on payment of EUR 30 to the race organiser's representative. If the protest is upheld, the money paid will be refunded. A protest against the results must be made in writing and signed by the representative of the organisers within 15 minutes after the results have been announced. Participants in the MTB Marathon are civilly and legally liable for all accidents and material damages resulting from their participation in the said competition. By confirming their participation in the mountain bike marathon, participants waive any claim against the organiser or other persons involved in the organisation of the event following the occurrence of an alleged accident or material damage and shall not seek to recover damages through legal proceedings. The participant may be penalized for leaving rubbish on the course except in the case of a designated eating/drinking point. The organisers are entitled to decide on the type of penalty to be applied on a case-by-case basis. A participant may be penalized for unsporting behavior on the course (e.g. deliberate obstruction, unauthorised assistance, etc.). The organisers have the right to decide on the offence and the type of penalty to be applied on a case-by-case basis.

10.Rights and responsibilities of the organisers and officials
The panel of officials together with the organisers has the right to decide on matters not mentioned in the competition regulations. The Organiser is not responsible for ignorance of, or failure to comply with, the regulations. The Organiser is not responsible for any collisions or accidents that may occur during the competition. The Organiser is not responsible for any collisions, falls or other accidents on the course. The Organiser and all other people involved in the organisation of the competition shall not be liable for any direct, indirect, unforeseeable or foreseeable physical or material damage to competitors that may occur before, during or after the competition. Photographs taken during the competition may be used by the organisers for advertising etc. The competitors may not use the photographs for publicity purposes without the consent of the persons appearing in the photographs.

11. Participants of the MTB Marathon are kindly requested
Not to pollute the nature in the marathon course area and to treat the environment with respect.
The MTB Marathon takes place with partially restricted traffic.
All participants must drive on the right side of gravel roads and other roads and must observe the road safety rules!
Participants should note that vehicles may leave the road from houses, fields, meadows and forest roads.
Participants must take extra care when crossing roads!
The organisers also encourage the use of cycle helmets when warming up for the race and when cycling at the venue. Remember the younger generation is learning from you and accidents can happen outside the race.

12. Privacy Policy
The Privacy Policy of the organisation can be found on the website www.vivumtb.lv.
The data controller is the association "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs”, address.
By registering for the race, the participant agrees to the processing of his/her personal data for the purposes of the race organisation. For the purpose of objective
results of the race it is necessary to specify the name, surname, sex, birth data and chosen distance of the participant. Other data are to be submitted freely.
The publicly visible start list and results shall show the participant's name, year of birth, participant group, start number, team and bike make. If a competitor does not wish to appear on the public lists, he/she must inform the race organiser by e-mail info@mtb-maratons.lv. In this case, the participant will be listed as Anonymous in the public lists. An anonymous entrant is ineligible for and forfeits any prizes awarded to entrants. At any time, a competitor may request the deletion or correction of his/her personal data. By entering the competition, participants agree to the use of photos and videos taken during the competition for the purposes of the organiser, including but not limited to publication on the website www.vivusmtb.lv, Latvian media and social portals.
If the participant provides his/her e-mail address when registering for the competition, it will be included in the participant database for the purpose of informing the participant about news or changes in the competition information and other developments. The participant may unsubscribe from the newsletter at any time by sending an email to info@mtb-maratons.lv.
To ensure the visibility of the participants and to monitor compliance with the competition rules, the participant's name will be indicated on the participant number.
By entering the competition, the participant agrees to the conditions for the protection of personal data set out in these Regulations.

13.Organisers
the Association Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs
Reg.No LV40008175057
Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014,
Tel: 26542097
Competition website: www.vivusmtb.lv
E-mail: info@mtb-maratons.lv
The organisers are entitled to change the competition regulations without prior notice, but not later than one week before the first stage of the competition. It is the responsibility of the competitors to familiarise themselves with the current regulations before each event.