Baltais Pusaudžu distance / 10-15km

1.  Mērķis un uzdevumi

Popularizēt riteņbraukšanu bērnu un pusaudžu vidū.
Piesaistīt bērnus un pusaudžus kalnu riteņbraukšanai.
Sekmēt un veicināt bērnu un pusaudžu brīvā laika sportisku pavadīšanu
Veicināt bērnu un pusaudžu izpratni par pozitīvu sportisko garu
Popularizēt bērnu un pusaudžu aktīvu brīvdienu pavadīšanu ģimenes un draugu lokā, aktīvo atpūtu dabā un dažādu Latvijas reģionu iepazīšanu

2. Starta laiks un vieta

Pusaudžu sacensību starts visos posmos ap plkst. 11:40 (atsevišķos posmos var tikt noteikti citi starta laiki, lūdzam sekot aktuālajai informācijai www.mtb-maratons.lv un pasākumu norises vietās).

1. posms 05.07.2020. - Kamparkalns, Talsi 
2. posms 26.07.2020. - Mežinieki, Alūksne
3. posms 09.08.2020. - Žagarkalns, Cēsis 
4. posms 23.08.2020. - Mežezers, Pļaviņas 
5. posms 12.09.2020. - Ape/Vastse Roosa (Igaunija) 
6. posms 03.10.2020. - Riekstu kalns, Baldone
7. posms 17.10.2020. – Milzkalns, Tukums 
 

Pusaudžu sacensības domātas bērniem vecumā no 10 - 14 gadiem.

3. Grupas un distance

Grupa

Dzimšanas gads

V 12

2008. - 2010. gads

S 12

2008. - 2010. gads

V 14

2006. - 2007. gads

S 14

2006. - 2007. gads

 

 

 

 

 

 

 

 

Distances garums 10 - 15km.

4. Dalībnieku reģistrācija.

Internetā: http://www.mtb-maratons.lv

Veikalā “Veloprofs”, Maskavas ielā 240, Rīgā vai Brīvības ielā 401, Rīgā

Sacensību vietā, no plkst. 9:30 līdz 11:00.

5. Dalības maksa pusaudžu sacensībās

Grupa

Dzimšanas gads

Piesakoties internetā

Piesakoties sacensību vietā

V 12

2008. - 2010. gads

12€

15€

S 12

2008. - 2010. gads

12€

15€

V 14

2006. - 2007. gads

12€

15€

S 14

2006. - 2007. gads

12€

15€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta, kā arī netiek pārnesta uz nākamo posmu. 

 Dalības maksā ietilpst:

·      Marķēta un īpaši sagatavota MTB trase.

·      Numura plāksne ar elektronisko čipu, kas jāsaglabā uz visu sezonu.

·      Ēdināšanas un dzirdināšanas punkti trasē. 

·      Velosipēdu mazgāšana pēc sacensībām.

·      Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi – starta/finiša zonā dežūrē neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. 

·      Sacensību rezultāti – visu dalībnieku rezultāti tiks ievietoti interneta mājas lapā www.mtb-maratons.lv .

·      Foto un video apskats sacensību mājas lapā www.mtb-maratons.lv

Citi iespējamie maksājumi:

Numura plāksnes maiņa sezonas laikā

10 Eur

Pieteikta dalībnieka maiņa pret citu dalībnieku

10 Eur

 

6. Vērtējums.

6.1. Individuāli:

Katrs dalībnieks saņem sekojošus punktus vecuma grupas ieskaitē:

1.vieta - 1500 punkti,
2.vieta - 1495 punkti,
3.vieta - 1492 punkti,
4.vieta - 1489 punkti,
5.vieta - 1487 punkti,
6.vieta - 1485 punkti,
7.vieta - 1484 punkti,
par katru nākamo vietu - 1 punkts mazāk.

Kopvērtējuma ieskaitē tiek ņemti 5 (piecu) sacensību posmu labākie rezultāti.

Vienādas punktu summas gadījumā kopvērtējumā, augstāku vietu iegūst dalībnieks, kuram ir augstāka vieta kādā no posmiem. Ja arī tā ir vienāda, ņem vērā otru augstāko vietu kādā no sacensību posmiem, utt.

6.2. Komandas:

Komandu sastāvs tiek noteikts pēc pieteikumā norādītā komandas nosaukuma (dalībnieki, kas reģistrējušies vienā komandā automātiski piedalās arī komandu ieskaitē).

Komanda sastāv no vismaz 3 dalībniekiem, no kuriem vismaz viena ir meitene

Komandas vietu posmā nosaka pēc 3 (trīs) labāko dalībnieku punktu summas distances kopvērtējumā, neatkarīgi no grupas vai dzimuma vērtējuma.

Katrā sacensību posmā komanda saņem sekojošus punktus:

1.vieta - 150 punkti,

2.vieta - 145 punkti,

3.vieta - 142 punkti,

4.vieta - 140 punkti,

5.vieta - 139 punkti,

6.vieta - 138 punkti, par katru nākamo vietu - 1 punkts mazāk

Sezonas laikā dalībnieks drīkst realizēt vienu pāreju starp komandām, sacensību organizatoriem iesniedzot rakstisku pieteikumu, ar apstiprinājumu no bijušās un jaunās komandas.

Ja komandām ir vienāds punktu skaits, augstāk ierindojas tā komanda, kuras dalībnieks individuāli izcīnījis augstāku vietu posma kopējā ieskaitē.

Komandu kopvērtējuma ieskaitē tiek vērtēta 5 (piecu) sacensību posmu Komandu rezultātu summa.

Vienādas punktu summas gadījumā kopvērtējumā, augstāku vietu iegūst komanda, kurai ir augstāka vieta sacensību pēdējā posmā.

7. Apbalvošana.

Katrā posmā ar sponsoru balvām tiks apbalvoti trīs ātrākie dalībnieki nolikuma 3. punktā paredzētajās vecuma grupās.

Pirmie trīs katras grupas dalībnieki kopvērtējumā tiks apbalvoti ar kausiem.

8. Tiesāšana.

Sacensību tiesāšana notiek atbilstoši LRF noteikumiem.

9.  Dalībnieku tiesības un atbildība:

·      Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.

·      Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā. 

·      Aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri. 

·      Visiem dalībniekiem jābūt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem. 

·      Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt protestu galvenajam tiesnesim. Protests jāiesniedz rakstiski ar parakstu 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, samaksājot 30 Eur sacensību organizatoru pārstāvim. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta. 

·      Protests attiecībā uz rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas sacensību organizatoru pārstāvim.

·      Kalnu divriteņu maratona sacensību dalībnieki ir  pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās.

·      Apstiprinot savu dalību kalnu divriteņu maratona sacensībās dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.

·      Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē izņemot gadījumus, ja tas notiek norādītā ēdināšanas/ dzeršanas punkta. Par piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.

·      Dalībnieks var tikt sodīts par nesportisku rīcību distancē (piemēram, apzināta traucēšana, neatļauta palīdzība, u.c.). Par pārkāpumu un piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.

 

10.  Organizatoru un tiesnešu tiesības un atbildība:

·       Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā. 

·       Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

·       Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā.

·       Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.

·       Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. 

·       Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas utml. uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

11. Velomaratona dalībnieku ievērībai:

·       MTB Maratona dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu maratona trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.

·      MTB Maratons notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības.

·      Visiem sacensību dalībniekiem pa grants ceļiem un citiem autoceļiem jābrauc pa labo pusi un obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!

·      Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.

·      Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!

·      Organizatori aicina lietot velo ķiveres arī iesildoties sacensībām un braucot uz velo sacensību vietā. Atcerieties no jums mācās jaunā paaudze un negadījumi var notikt arī ārpus sacensībām.

12. Personas datu aizsardzība

Biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs" kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu. Ar organizācijas Privātuma politiku iespējams iepazīties mājaslapā www.xcm.lv.

Datu pārzinis ir biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs", adrese: Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014.

Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.

Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda un velosipēda marka. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu info@xcm.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.

Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.

Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.xcm.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos.

Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, rakstot uz e-pastu info@xcm.lv.

Lai nodrošinātu dalībnieku atpazīstamību un sacensību noteikumu ievērošanas kontroli uz dalībnieka numura tiek norādīts dalībnieka vārds un uzvārds.

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt šajā nolikumā noteiktajiem personas datu aizsardzības nosacījumiem.

13. Organizatori:

Biedrība „Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs"
Reģ.nr. LV40008175057
Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014, 
Tālr.: 26542097

Sacensību mājas lapa: http://www.mtb-maratons.lv,

E-pasts: info@mtb-maratons.lv

Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pirmā sacensību posma. Dalībnieki ir atbildīgi par iepazīšanos ar aktuālo nolikumu pirms katra sacensību posma.