MTB 100 Nolikums

1. Mērķis un uzdevumi. 
•    Popularizēt MTB (kalnu divriteņu) sportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
•    Veicināt citu valstu MTB entuziastu ierašanos Latvijā, tādējādi veicinot tūrisma attīstību Apes un Alūksnes novados.
•    Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.

2. Starta vieta un laiks.

07.09.2019. - Ape / Vastse Roosa (Igaunija)
Starts plkst 9:00
Kontrollaiks 10h.

3. Distance.

• Distances garums ~100km. Trase izveidota vienā aplī un ir marķēta. Trasē būs 5 servisa/ēdināšanas punkti.
Ievērībai - distancē kopējais kāpums ap 1500m. Trasē dažāds ceļa segums - grants ceļi, asfalts, bruģis, Apes BMX trase, meža ceļi, takas.
Organizatori noteiks servisa/ēdināšanas punktu slēgšanas laikus. Finišā tiks sagaidīti visi startējušie, taču organizatori negarantē, ka dalībniekiem, kas neiekļaujas noteiktajā laika limitā būs atvērti servisa/ēdināšanas punkti vai nodrošināta satiksmes regulēšana distancē.
Trases 4. servisa/ēdināšanas punktā (~75. km) būs kontrolpunkts, no kura pēc plkst. 18:00 distanci varēs turpināt tikai dalībnieki ar velo gaismām un pietiekami uzlādētu telefona bateriju (vismaz 30%)

4. Vecuma grupas

MTB 100km distancē drīkst startēt personas, kas līdz sacensību dienai sasniegušas 18 gadu vecumu.
Vīrieši (2001.-1970. dzimšanas gads)
Vīrieši 50 (dzimuši 1969. gadā vai agrāk)
Sievietes (2001. - 1970. dzimšanas gads)

5. Dalībnieku reģistrācija.

• Internetā: http://www.mtb-maratons.lv/lv/2.sacensibas/register/ (posms 7+)
• Pirms sacensībām (06.09. no 18:00-23:00 un 07.09. no 7:00-8:30)

6. Dalības maksa (EUR)

Līdz 25.08.2019. - 40€
No 26.08. - 03.09.2019. - 55€
Piesakoties uz vietas - 70€

Iepriekšējā pieteikšanās notiek līdz norādītā datuma plkst. 23:59

Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.

Dalības maksā ietilpst:
o   Marķēta un īpaši sagatavota MTB trase.
o   Starta numurs ar rezultātu čipu.
o   Ēdināšanas un dzirdināšanas punkti trasē. 
o   Ēdināšana pēc finiša.
o   Velosipēdu mazgāšana pēc sacensībām.
o   Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi – starta/finiša zonā dežurē neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. 
o   Sacensību rezultāti – visu dalībnieku rezultāti tiks ievietoti interneta mājas lapā www.mtb-maratons.lv .
o   Foto un video apskats sacensību mājas lapā www.mtb-maratons.lv

7. Vērtējums.

7.1. Individuāli:
Visiem MTB 100km distances finišētājiem izcīnītie punkti tiks ieskaitīti kā Vivus.lv MTB Maratona 7. posma rezultāts.
Punkti automātiski tiks piešķirti tajā distancē, kurā ir visvairāk ieskaites, ja dalībnieks nav norādījis citādāk.
Gan HRX, gan LVM distanču dalībnieki, kuri finišēs MTB 100 km distancē iegūs sekojošus punktus Vivus.lv MTB Maratona sezonas kopvērtējumā.

1.vieta - 1500 punkti,
2.vieta - 1495 punkti,
3.vieta - 1492 punkti,
4.vieta - 1489 punkti,
5.vieta - 1487 punkti,
6.vieta - 1485 punkti,
7.vieta - 1484 punkti,
par katru nākamo vietu - 1 punkts mazāk.
Izcīnītie punkti tiek vērtēti arī attiecīgās distances komandu vērtējumā Vivus.lv MTB Maratona sezonas kopvērtējumā

8. Apbalvošana.

8.1. Individuāli:

100km distances grupu vērtējumā ar balvām un naudas prēmijām tiks apbalvoti:

Vīrieši:

1. vieta  100 €
2. vieta  90 €
3. vieta  80 €
4. vieta  70 €
5. vieta  60 €
6. vieta  50 €

Vīrieši 50

1. vieta  100 €
2. vieta  90 €
3. vieta  80 €

Sievietes:

1. vieta 100 €
2. vieta 90 €
3. vieta 80 €

9. Tiesāšana.
Sacensību tiesāšana notiek atbilstoši LRF noteikumiem.

10.  Dalībnieku tiesības un atbildība:

• Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.
• Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā. 
• Aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri. 
• Visiem dalībniekiem jābūt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem. 
• Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt protestu galvenajam tiesnesim. Protests jāiesniedz rakstiski ar parakstu 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, samaksājot 30 Eur sacensību organizatoru pārstāvim. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta. 
• Protests attiecībā uz rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas sacensību organizatoru pārstāvim.
• Kalnu divriteņu maratona sacensību dalībnieki ir  pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās.
• Apstiprinot savu dalību kalnu divriteņu maratona sacensībās dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.
• Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē izņemot gadījumus, ja tas notiek 100m robežā aiz ēdināšanas/ dzeršanas punkta. Par piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.
• Dalībnieks var tikt sodits par nesportisku rīcību distancē (piemēram, apzināta traucēšana, neatļauta palīdzība, u.c.) Par pārkāpumu un piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.

11.  Organizatoru un tiesnešu tiesības un atbildība:

·       Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā. 
·       Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
·       Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā.
·       Organizators nav atbiīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē
·       Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. 
·       Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas utml. uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

12. Velomaratona dalībnieku ievērībai:

·       MTB 100 dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu maratona trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi. 
·       MTB 100 notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības.
·       Visiem sacensību dalībniekiem pa grants ceļiem un citiem autoceļiem jābrauc pa labo pusi un obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!
·       Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.
·       Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!

13. Personas datu aizsardzība

• Biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs" kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu. Ar organizācijas Privātuma politiku iespējams iepazīties mājaslapā www.xcm.lv.
• Datu pārzinis ir biedrība "Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs", adrese: Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014.
• Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.
• Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda un velosipēda marka. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu info@xcm.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.
• Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.
• Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.xcm.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos.
• Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, rakstot uz e-pastu info@xcm.lv.

14. Organizatori:

Biedrība „Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs"
Reģ.nr. LV40008175057
Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014, 
Tālr.: 26542097
Sacensību mājas lapa: http://www.mtb-maratons.lv,
E-pasts: info@mtb-maratons.lv
Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pirmā sacensību posma.