Pusaudžu distance / 10-15km

PUSAUDŽU MTB NOLIKUMS

 

1.  Mērķis un uzdevumi

Popularizēt riteņbraukšanu bērnu un pusaudžu vidū.
Piesaistīt bērnus un pusaudžus kalnu riteņbraukšanai.
Sekmēt un veicināt bērnu un pusaudžu brīvā laika sportisku pavadīšanu
Veicināt bērnu un pusaudžu izpratni par pozitīvu sportisko garu
Popularizēt bērnu un pusaudžu aktīvu brīvdienu pavadīšanu ģimenes un draugu lokā, aktīvo atpūtu dabā un dažādu Latvijas reģionu iepazīšanu

2. Starta laiks un vieta

Pusaudžu sacensību starts visos posmos ap plkst. 12:10 (atsevišķos posmos var tikt noteikti citi starta laiki, lūdzam sekot aktuālajai informācijai www.mtb-maratons.lv un pasākumu norises vietās).

1. posms 29.04.2018. - Piedzīvojumu Parks, Ventspils
2. posms 27.05.2018. - Milzkalns, Tukums
3. posms 10.06.2018. - Mežezers, Pļaviņas
4. posms 08.07.2018. - Kamparkalns, Talsi
5. posms 22.07.2018. - Smiltene, Tepera autotrase
6. posms 05.08.2018. - Cēsis
7. posms 08.09.2018. - Ape / Vastse Roosa (Igaunija)

Pusaudžu sacensības domātas bērniem vecumā no 10 - 14 gadiem. Distances garums tiek noteikts katrā pasākuma norises vietā.

3. Grupas un distance

Grupa

Dzimšanas gads

V 12

2008. - 2006. gads

S 12

2008. - 2006. gads

V 14

2005. - 2004. gads

S 14

2005. - 2004. gads

 

 

 

 

 

 

 

 

Distances garums 10 - 15km.

4. Dalībnieku reģistrācija.

Internetā: http://www.mtb-maratons.lv

Veikalā “Veloprofs”, Maskavas ielā 240, Rīgā vai Brīvības ielā 401, Rīgā

Sacensību vietā, no plkst. 9:30 līdz 11:30.

5. Dalības maksa pusaudžu sacensībās

Grupa

Dzimšanas gads

Piesakoties internetā

Piesakoties sacensību vietā

V 12

2008. - 2006. gads

10€

12€

S 12

2008. - 2006. gads

10€

12€

V 14

2005. - 2004. gads

10€

12€

S 14

2005. - 2004. gads

10€

12€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vērtējums.

Katrs dalībnieks saņem sekojošus punktus vecuma grupas ieskaitē:

1.vieta - 1500 punkti,
2.vieta - 1495 punkti,
3.vieta - 1492 punkti,
4.vieta - 1489 punkti,
5.vieta - 1487 punkti,
6.vieta - 1485 punkti,
7.vieta - 1484 punkti,
par katru nākamo vietu - 1 punkts mazāk.

Kopvērtējuma ieskaitē tiek ņemti 5 (piecu) sacensību posmu labākie rezultāti.

Vienādas punktu summas gadījumā kopvērtējumā, augstāku vietu iegūst dalībnieks, kuram ir augstāka vieta kādā no posmiem. Ja arī tā ir vienāda, ņem vērā otru augstāko vietu kādā no sacensību posmiem, utt.

7. Apbalvošana.

Katrā posmā ar sponsoru balvām tiks apbalvoti trīs ātrākie dalībnieki nolikuma 3. punktā paredzētajās vecuma grupās.

Pirmie trīs katras grupas dalībnieki kopvērtējumā tiks apbalvoti ar kausiem.

8. Tiesāšana.

Sacensību tiesāšana notiek atbilstoši LRF noteikumiem.

9.  Dalībnieku tiesības un atbildība:

·       Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.

·       Piesakoties sacensībām, katra dalībnieka vecāki vai aizbildnis apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā. 

·       Aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri. 

·       Visiem dalībniekiem jābūt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem. 

·       Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt protestu galvenajam tiesnesim. Protests jāiesniedz rakstiski ar parakstu 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, samaksājot 30 Eur sacensību organizatoru pārstāvim. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta. 

·       Protests attiecībā uz rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas sacensību organizatoru pārstāvim.

·       Kalnu divriteņu maratona sacensību dalībnieki ir  pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās.

·       Apstiprinot savu dalību kalnu divriteņu maratona sacensībās dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.

·       Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē izņemot gadījumus, ja tas notiek 100m robežā aiz ēdināšanas/ dzeršanas punkta. Par piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.

 

10.  Organizatoru un tiesnešu tiesības un atbildība:

·       Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā. 

·       Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

·       Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā.

·       Organizators nav atbiīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē

·       Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. 

·       Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas utml. uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

11. Velomaratona dalībnieku ievērībai:

·       MTB Maratona dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu maratona trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi. 

·       MTB Maratons notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības.

·       Visiem sacensību dalībniekiem pa grants ceļiem un citiem autoceļiem jābrauc pa labo pusi un obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!

·       Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.

·       Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!

12. Organizatori:

Biedrība „Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs"
Reģ.nr. LV40008175057
Hamburgas iela 5-1, Rīga, LV-1014, 
Tālr.: 26542097
 

Sacensību mājas lapa: http://www.mtb-maratons.lv,

E-pasts: info@mtb-maratons.lv

Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pirmā sacensību posma.